CENNIK

Zaświadczenia Płatne

Koszt każdego z zaświadczeń wynosi 100 zł

 • Orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 • Zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych.
 • Zaświadczenia do Urzędu Pracy potwierdzające, że pacjent ze względu na stan zdrowia mógł w danym dniu stawić się w Urzędzie Pracy, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia pracy.
 • Zaświadczenie, że dziecko znajduje się pod stała opieką lekarską w związku ze sprawą o alimenty
 • Zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU 
 • Dla potrzeb orzeczeń sądowych
 • Obdukcje w celach sądowo-lekarskich 
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
 • Zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą
 • Zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych
 • Zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach pozaleczniczych
 • Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 • Zaświadczenie do urzędu skarbowego o chorobach i stosowanym leczeniu w celu odzyskania części podatku
 • Zaświadczenie przedkładane komisji socjalnej w celu uzyskania zapomogi z zakładu pracy,
 • Zaświadczenie do szkoły w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych z powodu choroby. Zasadą jest, że nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic lub pełnoletni uczeń, czy student usprawiedliwia się sam.

Cennik

Szukaj